Logga_hemsida.-150_besk

Valberedningen

Valberedningen består av:

EmmaLi Edenbrink

Sammankallande

Ulla Johansson
 
Samuel Molin
Carina Oskarsson
Tobias Stensson Närvä

Du når valberedningen på valberedning@hbts.se

Arbetsordning för valberedningen 2023-2025

Allmänt om valberedningens arbete

 • Valberedningens sammansättning och uppgift framgår av HBT-Socialdemokraters stadgar.
 • Valberedningen ska bestå av minst tre och max fem ledamöter.
 • Valberedningen utser sammankallande inom sig.
 • Sammankallandes uppgift är att ansvara för att valberedningens arbete löper i enlighet med arbetsordningen samt att kalla till sammanträde.
 • Valberedningen ska lägga förslag på de förtroendeposter som framgår av stadgarna.
 • Förslaget ska spegla medlemskåren.
 • Valberedningen ska vara representerad vid arrangemang där de lägger förslag.
 • Valberedningen ska i möjligaste mån delta vid förbundsgemensamma arrangemang för att få en god förankring samt person- och organisationskännedom.
 • Valberedningen bör i perioder närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden för att få inblick i styrelsens arbete.

Valberedningens arbete under nomineringstid

 • Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och transparens.
 • Samtliga föreningar, distrikt och medlemmar ska beredas möjlighet att nominera kandidater till valbara poster.
 • Som nominerad anses en person som namnges som förslag, är tillfrågad och som tackat ja till sin nominering och besvarat anvisade enkätfrågor inom anvisad tid .
 • Valberedningen ska genom personlig kännedom bilda sig en uppfattning om varje nominerad.
 • Valberedningen ska offentliggöra sitt förslag senast i samband med att kongressens handlingar skickas ut (3 veckor innan kongressen) så att distrikt och föreningar hinner ta ställning till förslaget innan kongressen.
 • Valberedningen beslutar i övrigt inom sig om process för insamling av nomineringar, nomineringstid samt arbetsgång innan dess förslag offentliggörs.
 
Beslutad av valberedningen 2023-10-30