Logga_hemsida.-150_besk

Sätt fart för fan! Det handlar om liv och död

Socialstyrelsens rekommendationer fastslår också att det finns behov av information och fortbildning för den vårdpersonal inom och utom den specialiserade vården, som möter personer med könsdysfori.

Ett år senare är den fortfarande inte fullständigt implementerad. Av sex team i landet som arbetar med vuxna, barn och unga arbetar ännu några team med andra modeller som inte går i linje med Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd.

Detta är riktigt illa! Det handlar om liv och död!

I praktiken innebär detta att det fortfarande ser helt olika ut beroende på i vilket landsting/region som personen tillhör. Att samverkan i multidisciplinära team mellan olika vårdgivare, som Socialstyrelsen slår fast är en helt nödvändig grund för god vård vid könsdysfori, inte gäller över hela landet utgör en alldeles för stor belastning för målgruppen transpersoner.

Vi kräver att samtliga landsting/regioner tar fasta på rekommendationerna och ser över arbetsmodeller över hela linjen.

De ökade kostnader som en fullständig nationell implementering kan medföra får inte stå i vägen för upprättandet av god vård.

Translate with Google Translate »