Logga-hemsida

Familjepolitik

Det är varje människas rättighet att själva få definiera sin egen familj. En friare och bredare syn på vad som utgör en familj berikar samhället och tillåter människor att bila familjekonstellationer som passar de egna behoven.

Vikten av barnperspektivet och barnens bästa är centralt för HBT-Socialdemokrater. Vi anser att en inte har någon rättighet att bli förälder, oavsett vem man är. Däremot har alla barn rätt till goda föräldrar.

Idag blir föräldrar i samkönade äktenskap som skaffar barn utan hjälp av den svenska sjukvården diskriminerade, eftersom endast personen som fött barnet blir juridisk förälder. Den andra föräldern måste ansöka om adoption. Detta skapar en otrygg start för den nya familjen – barn har en självklar rätt till båda sina föräldrar och rätt till vetskap om sin bakgrund.

Det är orimligt att barn som växer upp i hbtq+familjer ska ha ett sämre rätts- och familjeskydd än andra barn. Därför är det ut ett barnrättsperspektiv viktigt att säkerställa att barn med fler än två föräldrar ges lika tillgång till samtliga föräldrar. Dagens begränsning till två vårdnadshavare måste avskaffas.

Adoptionsprocesserna i Sverige är idag bristfälliga. Inom Sverige saknas helt samordning på den nationella nivån, mellan olika kommuner. Uppgifter som kommunen samlar in när de gör en utredning delas inte med andra kommuner.

Enligt svensk lagstiftning har även samkönade par rätt att adoptera barn. Det är dock ett problem att få länder, om några alls, tillåter samkönade par att adoptera. Sverige måste fortsätta arbetet för att påverka fler länder att tillåta samkönade par att adoptera.

Det har fått över tio år sedan samkönade äktenskap äntligen blev lagliga i Sverige. Kampen var lång och ett stort steg togs. Men vi är ännu inte i mål.